Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („NN“ br. 107/07) agencija za nekretnine EURO IMMOBLIEN d.o.o., Korzo 40, 51000 Rijeka, MB 040279174, OIB 41135080016 donosi:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za nekretnine EURO IMMOBILEIN d.o.o. kao posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja agencije za nekretnine EURO IMMOBILIEN d.o.o..
Ponuda nekretnina agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o. temelji se na podacima koji su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem od strane nalogodavca – prodavatelja. Posrednik zadržava mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje od strane prodavatelja te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana ili je vlasnik odustao od prodaje, a da o tome nije pravodobno obavijestio agenciju.
Ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac – kupac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o. smije prenijeti trećoj osobi. Ako je primatelj ponude već upoznat sa nekretninama koje mu je agecija ponudila, obvezan je bez odgode o tome obavijestiti agenciju.

Obveze agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o. prema nalogodavcu – prodavatelju:
1. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalagodavcem (standardni ili isključivi);
2. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini;
3. upoznati prodavatelja s tržišnom vrijednosti nekretnine te upozoriti na njene eventualne pravne ili fizičke nedostatke;
4. organizirati razgledavanje nekretnine, obaviti potrebne radnje radi prezentacije nekretnine na tržištu te oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;
5. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište i o tome obavijestiti zainteresirane strane;
6. čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
7. tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između prodavatelja i treće osobe i to pažnjom dobrog gospodarstvenika;
8. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su agenciji poznate;
9. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
10. izvršiti pripremne radnje za zaključenje posla.

Obveze nalogodavca – prodavatelja prema agenciji EURO IMMOBIEN d.o.o.
1. zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom EURO IMMOBILIEN d.o.o. (standardni ili isključivi);
2. dati agenciji točne informacije o nekretnini te dati na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo, odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla, omogućiti agenciji fotografiranje nekretnine (ili po dogovoru dostaviti agenciji fotografije odgovarajuće kvalitete) te ju upoznati sa svim okolnostima vezanim za predmetnu nekretninu;
3. osigurati agenciji EURO IMMOBILIEN d.o.o. i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanoga posla razgledavanje nekretnine uz prisutnost djelatnika agencije;
4. Obavijestiti agenciju EURO IMMOBILIEN d.o.o. o svim promjenama vezanim za posredovanu nekretninu što se posebno odnosi na opis nekretnine, vlasnički status i cijenu;
5. isplatiti agenciji EURO IMMOBILIEN d.o.o. ugovorenu posredničku proviziju, odmah po potpisu kupoprodajnog ugovora, predugovora ili drugog sličnog pravnog dokumenta, a nakon primitka prvog iznosa
novca na ime kapare ili kupovnine. Nalogodavac priznaje posredovanje, odnosno agencija EURO IMMOBILIEN d.o.o. ostvaruje pravo na ugovorenu posredničku proviziju u cijelosti i u slučaju da:

• Nalogodavac sklopi predugovor, odnosno kupoprodajni ugovor sa kupcem dovedenim u vezu posredovanjem agencije, s članovima obitelji kupca ili sa tvrtkom koja je u (su)vlasništvu kupca ili kupac u njoj ima utjecaj,
• Nalogodavac bez objektivnog razloga odustane od prodaje nakon što agencija nađe osobu zainteresiranu za sklapanje ugovora;

6. Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Agenciji EURO IMMOBILIEN d.o.o. troškove koji su nastali tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.

Obveze agencije EURO IMMOBILIEN d.o.o. prema nalogodavcu – kupcu:
1. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalagodavcem;
2. nastojati naći za nalogodavca odgovarajuću nekretninu, prezentirati je nalogodavcu te ga dovesti u vezu s prodavateljem koji bi s njim pregovarao o sklapanju kupoprodajnog ugovora (ugovora o zamjeni ili sl.);
3. predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje te postojanje eventualnih uknjiženih tereta;
4. Nalogodavca obavještavati o bitnim okolnostima za zaključenje posla;
5. sudjelovati u pregovorima i dogovarati se o uvjetima za zaključenje posla;
6. izvršiti pripremu za zaključenje posla.

Obveze nalogodavca – kupca prema agenciji EURO IMMOBILIEN d.o.o.:
1. zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom EURO IMMOBILIEN d.o.o. (standardni ili isključivi),
2. isplatiti posredniku ugovorenu proviziju odmah po potpisu kupoprodajnog ugovora, predugovora ili drugog sličnog pravnog dokumenta, a nakon primitka prvog iznosa novca na ime kapare ili kupovnine.

Nalogodavac se obvezuje isplatiti posredničku naknadu i u slučaju da osoba njegovog krvnog, tazbinskog srodstva, izvanbračni drug, opunomoćenik ili pravna osoba u kojoj Nalogodavac ima utjecaj zaključi pravni posao vezano za kupovinu nekretnine s vlasnikom nekretnine s kojim ga je Posrednik doveo u vezu.

Posrednička provizija i cjenik
Agencija stječe pravo na posredničku naknadu – proviziju u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora ili Ugovora) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala.
Pravni posao se smatra zaključenim kada su se nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao. Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a sa kojom ju je posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene na Ugovoru o posredovanju.
U posredničku naknadu su uključeni svi troškovi koje je agencija EURO IMMOBIIEN d.o.o. imala prilikom posredovanja. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale u slučaju da agencija dogovori s nalogodavcem i obavljanje druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.
Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju, uvećano za PDV.